Bút Lông Bảng

1 Lốc 5 Hộp
1 Hộp 20 Cây
1 Thùng 60 Hộp